İNKAŞ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

MKGROUP

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

İNKAŞ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet ve özeni göstermekte ve konuya önem vermekteyiz. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanan tüm müşterilerimizetedarikçilerimize ve başta İNKAŞ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.  MKGROUP ticari işletmemiz olmak üzere işyerlerimize gelen ziyaretçilerimize ait olan ve tarafımızca işlenen kişisel verilere ilişkin tüm detayları bu sayfada sizlerle paylaşıyoruz.  

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşleme Amaçları
  Müşterilerimizce mal ve hizmet satın alınması yönünde talepte bulunulduğunda, söz konusu talebin Şirketimiz’e ulaşma yöntemine göre elektronik ortamda (yazılım vasıtasıyla veya e-posta aracılığıyla) yahut fiziki ortamda (mail-order, form vb.) kimlik/pasaport ve iletişim bilgileriniz, banka hesap, IBAN, kredi kartı numarası gibi finansal bilgileriniz ve talep ettiğiniz mal veya hizmetin niteliğine, ifa tarihine, ödeme yöntemine ve fiyatına ilişkin işlem bilgileri tarafımızca ilgili hukuk işlemin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe kayıtlarımızın ve tahsilat süreçlerimizin yürütülebilmesi, ürün ve hizmetlerimizin analiz edilebilmesi, geliştirilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin tespit edilebilmesi ile kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Yine işyerlerimizdeki otoparklardan yararlanmak istemeniz durumunda araç plakanız da tarafımızca aracınızın yabancı araçlardan ayırt edilebilmesi maksadıyla işlenmektedir.

  Diğer yandan müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bunların personeli ile ziyaretçilerimizin işyerlerimize giriş ve çıkış tarihleri, tesislerimizde sunulan İnternet altyapısından yararlanmanız halinde bunlara ilişkin İnternet logları ve ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kamera görüntüleri de işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır. Öte yandan MK Group’a bağlı şirketlerde konaklayan müşterilerimize ilişkin kimlik/pasaport bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) aktarılmak amacıyla da işlenmektedir.

  Şirketimiz’le ticari ilişkisi bulunan gerçek kişi tedarikçilerimiz ile tedarikçilerimizin personeline ait kimlik ve iletişim bilgileri ile finansal bazı bilgiler, söz konusu iş ilişkilerinin sürdürülebilmesi ve finansal ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla elektronik ve fiziki ortamlarda korunmaktadır.

  İnternet sitemizi ziyaret eden kişilere ait tarayıcı türü, İnternet sitemizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler otomatik olarak çerez (cookie) vasıtasıyla işlenmekte ve fakat anonimleştirilerek saklanmaktadır.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Şirketimiz’ce toplanan kişisel verileriniz; MK Group’a dahil olan şirketler (“Grup Şirketleri”) ile finansal ve idari koordinasyonun sağlanması ve işyeri güvenliği süreçlerinin koordineli yürütülmesi amaçlarıyla ve -onayınız olması halinde- Grup Şirketleri  tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla, ayrıca Şirketimiz’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasal haklarının korunması veya tesisi amaçlarıyla Grup Şirketleri’ne, yetkili kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, mahkemelere, arabuluculara, tahkim hakem ve komisyonlarına yahut Şirketimiz’in ve Grup Şirketleri’nin avukatlarına, mali müşavir ve gümrük müşavirlerine ve diğer danışmanlarına, KVKK’da yer alan ölçülülük ve amaçla bağlılık prensipleri çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
  Şirketimiz’ce toplanan kişisel verileriniz verinin türüne ve işleme amacına göre değişmekle birlikte, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında ilgili verilerin işlenmesinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması”, “hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunluluk arz etmesi”, “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” ve varsa “açık rıza gösterilmesi” sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak Şirketimiz’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz ve bilgi talebiniz için MK Group veri güvenliği yetkilileriyle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

adresinde yer alan “KVKK Başvuru Formu” linkine tıklayarak indirebileceğiniz formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeleri de ilave ederek ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir yahut ilgili formu elektronik olarak mkgroup@hs03.kep.tr adresine KEP kullanarak veya info@mkgroup.com.tr adresimize güvenli elektronik imza kullanarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzun Türkçe olması ve başvuruda:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,

bulunması, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.